Iepirkumu komisijas sēdē Apstiprināts

2017.09.05

IEPIRKUMA Transporta pakalpojumi 2017. gada 5. septembr

                          APSTIPRINĀTS 

Iepirkumu komisijas sēdē

2017. gada 5. septembrī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 
IEPIRKUMA

„Transporta pakalpojumi 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšanai SIA « Zemgales EKO » apsaimniekotajos objektos»

 

INSTRUKCIJA

 

Iepirkuma identifikācijas numurs 1-14/EKO/2017-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelgava, 2017

 

 

1. Instrukcijā lietotie jēdzieni

1.1. Iepirkums Iepirkums – iepirkums, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkumu izziņo, publicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un ievietojot paziņojumu Pasūtītāja mājas lapā www.zemgaleseko.lv

1.2. Pasūtītājs – Iepirkumu organizē un realizē SIA Zemgales EKO, adrese Lielā iela 6, 300 kab. Jelgava, LV-3001, tālrunis 63023511, fakss 63023511, e-pasts: eko@eko.jelgava.lv.

1.3. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preci, sniegt pakalpojumu, saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.

1.4. Pretendents – Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

1.5 Komisija – visus ar iepirkuma norisi saistītos jautājumus risina iepirkuma komisija, kas izveidota ar Pasūtītāja 2017.gada 4. septembra rīkojumu Nr.1-7/22.

1.6. Iepirkuma identifikācijas numurs: 1-14/EKO/2017-5

2.Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes vieta

Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana – 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšana SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajos objektos – DAV laukumos P.Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20, šķirošanas līnija Ganību ielā 84, sadzīves atkritumu poligons „Brakšķi”. 

 

3. Tehniskā specifikācija

Konteineru pārvadāšanas specifikāciju skat. Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

4.Prasības un tehniskās spējas pretendentam

Iepirkumā var piedalīties Pretendents, kas atbilst šādām prasībām:

4.1. ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;

4.2. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

4.3. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

4.4. netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu (juridiskai personai);

4.5. nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts (juridiskai personai); persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, atbilst 4.2.punktā minētajiem nosacījumiem;

4.6. Pretendentam ir vismaz 3 gadu pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā.

 

5. Iepirkuma instrukcija  

5.1.Ar instrukciju var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.zemgaleseko.lv, uzņēmuma biroja telpās pirmdienās – ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 līdz 2017.gada 18.septembrim, plkst.14:00, kā arī pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu eko@eko.jelgava.lv Instrukciju var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu.

5.2.Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.

5.3.Izsniedzot instrukciju, Pasūtītājs reģistrē instrukcijas saņēmēju, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu, kā arī instrukcijas izsniegšanas datumu un laiku.

5.4.Komisija pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par instrukciju, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.5.Ja Komisija no Pretendenta ir saņēmusi rakstisku jautājumu par instrukciju, tā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) nosūta to visiem Pretendentiem, kuri jau saņēmuši instrukciju, kā arī tiem Pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.

6. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2015.gada 18. septembrim, plkst.14:00 .

6.2. . Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Lielā ielā 6-300 kab, Jelgava, LV-3001 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Lielā ielā 6-300 kab, Jelgava, LV-3001, ne vēlāk, kā līdz instrukcijā norādītajam laikam.

6.3. Pēc instrukcijā norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts (neatkarīgi no kavēšanās iemesla) un neatvērts tiek atdots iesniedzējam.

6.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs Pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā, norādot Pretendenta nosaukumu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

6.5. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību.

6.6. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.

6.7. Pretendents ir tiesīgs līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai papildināt iesniegto piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām vai papildinājumiem piedāvājumā sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un iesniedzams tāpat kā piedāvājums, papildus norādot uz aploksnes, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas.

7. Prasības piedāvājuma noformējumam un saturam

Pretendenta piedāvājums sastāv no:

7.1. Tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2);

7.2. Finanšu piedāvājuma, ko Pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai piedāvājuma formai (pielikums Nr.3).

7.2.1. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez pievienotās vērtības nodokļa un atsevišķi ir jānorāda pievienotās vērtības nodoklis un cena ar pievienotās vērtības nodokli.

7.2.2. Piedāvājumā iekļauts Pretendenta parakstīts apliecinājums.

7.3. dokumentiem Pretendentu atlasei:

7.3.1. Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;

7.4. Piedāvājums, iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Transporta pakalpojumi 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšanaai SIA « Zemgales EKO » apsaimniekotajos objektos»

Iepirkuma identifikācijas numurs 1-14/EKO/2017-5

7.5. Piedāvājumam jābūt sastādītam latviešu valodā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām, Uz pēdējās lapas auklu galiem jābūt nostiprinātiem ar uzlīmi. Uz uzlīmes jānorāda lapu skaits, uzlīmei jābūt apzīmogotai un pretendenta amatpersonas vai pilnvarotās personas parakstītai.

7.6. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

7.7. Nav atļauts pieteikties uz mazāku līguma izpildes laiku, kā norādīts tehniskajā specifikācijā. Piedāvājumi par nepilnu līguma darbības laiku netiek vērtēti.

8. Piedāvājuma derīguma termiņš  

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 mēneši no piedāvājuma atvēršanas brīža.

9. Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā Komisijas sēdē. 

10. Pretendentu piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu pārbaude

10.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes.

10.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai paskaidrojumu par savu piedāvājumu.

10.3. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas. Komisijai ir tiesības pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

10.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.

10.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši instrukcijā norādītajām noformējuma prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. Konstatējot atkāpes no instrukcijā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, Komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz turpmāko piedāvājumu vērtēšanas procesu un ir tiesīga lemt par tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

10.6. Pretendentu atlases laikā Komisija pēc Pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem pārbauda Pretendentu atbilstību instrukcijā izvirzītajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.

10.7. Pretendenta tehnisko spēju pārbaudes laikā Komisija izvērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību instrukcijā noteiktajām tehniskajām prasībām.

10.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs un finanšu piedāvājumu vērtēšana

10.8.1. Vērtēti tiek to Pretendentu piedāvājumi, kuri, Komisijai veicot piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko spēju pārbaudi, atzīti par atbilstošiem instrukcijā noteiktām prasībām.

10.8.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā cena.

10.8.3. Finanšu un tehniskā piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

11. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana

11.1. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst instrukcijā noteiktajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

11.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai Pasūtītāja paziņojumā par iepirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā neierodas slēgt līgumu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kas atbilst visām instrukcijā izvirzītajām prasībām un piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12. Iepirkuma līgums

12.1. Iepirkuma līgums (4.pielikums) nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Pretendentu.

12.2. Pretendenta piedāvājumā norādītā cena ir līgumcena.

12.3. Noslēgtais iepirkuma līgums, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

13.1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības, kas izriet no instrukcijas un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

13.2. Komisijai ir tiesības:

13.2.1. pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem par piedāvājumu, kā arī lai Pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis;

13.2.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām, ievērojot normatīvo aktu prasības;

13.2.3. pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

13.3. Komisijas pienākumi:

13.3.1. izskatīt un vērtēt Pretendentu piedāvājumus, ievērojot instrukcija prasības;

13.3.2. nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem;

13.3.3. ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā informēt Pretendentus par pieņemto lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

13.3.4. veikt citus nolikumā minētos pienākumus.

                  14. Pretendenta tiesības un pienākumi

14.1.Pretendenta tiesības:

14.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, ar norādi par saņemšanas datumu un laiku;

14.1.2. atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, rakstiski informējot par to Komisiju;

14.1.3. pieprasīt izskaidrot lēmumu par tā piedāvājuma noraidīšanu;

14.1.4. citas nolikumā minētās tiesības.

14.2. Pretendenta pienākumi:

14.2.1. pārliecināties, ka visi instrukcijā norādītie dokumenti, pieprasītie skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi pilnībā iesniegti Pasūtītājam;

14.2.2. uzņemties atbildību par visu piedāvājumā norādīto ziņu patiesumu (gadījumā, ja Komisija, pārbaudot šīs ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, attiecīgais Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā);

14.2.3. pilnībā segt piedāvājumu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem;

14.2.4. saņemot uzaicinājumu slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā noslēgt iepirkuma līgumu;

14.2.5. pieprasīt rakstveidā no Komisijas papildu informāciju par instrukciju ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

14.2.6. saņemot Komisijas pieprasījumu sniegt informāciju instrukcijā paredzētajos gadījumos, norādīto informāciju sniegt 3 (trīs) dienu laikā no Komisijas pieprasījuma parakstīšanas dienas;

14.2.7. citi nolikumā minētie pienākumi.

 

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija (1.pielikums);

Tehniskā piedāvājuma forma (2.pielikums);

Finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums).

Līguma projekts (4.pielikums)

 

 

Pielikums Nr.1

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Transporta pakalpojumi 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšanaai SIA « Zemgales EKO » apsaimniekotajos objektos»

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 1-14/EKO/2017-5

 

SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajos objektos: šķirošanas laukumos Ganību ielā 84, P.Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20 ir izvietoti 7 m3 un pašpresējošie konteineri sašķiroto atkritumu dalītai vākšanai. Šajos laukumos savāktos sašķirotos atkritumus nepieciešams transportēt uz šķirošanas līniju Ganību ielā 84 vai arī sadzīves atkritumu poligonu „Brakšķi”.

Šķiroto atkritumu pāršķirošanas līnijā Ganību ielā 84, pāršķirojot rodas atkritumi, kurus nav pārstrādājami un tāpēc tie jātransportē uz poligonu „Brakšķi” tālākai to apglabāšanai.

 

Līguma darbības termiņš – 1 gads.

 

 

Darba process paredz šādus darbus:

 

 1. 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšana šādos maršrutos:

-        Ganību iela 84, - Brakšķi – Ganību iela 84 – 10.8 km,

-        P.Lejiņa iela 6 – Ganību iela 84 – P.Lejiņa iela 6 – 12.8 km,

-        Salnas iela 20 – Ganību iela 84 – Salnas iela 20 – 10.8 km,

-        Salnas iela – Brakšķi – Salnas iela – 17.8 km;

-        P.Lejiņa iela 6- Brakšķi – P.Lejiņa iela – 21.4 km.

 

 

Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tehnika un darbaspēka resursi:

 

 1. Izpildītājam darba veikšanai nepieciešama mašīna, kas paredzēta šāda tipa konteineru pārvadāšanai.

 

 1. Izpildītājam jānodrošina ar darbaspēka resursiem – specializētā transportlīdzekļa vadītājs..

 

 1. Izpildītājam jānodrošina konteineru pārvadāšanai nepieciešamais degvielas daudzums.
 2. Izpildītājam nepieciešama vismaz 3 (trīs) gadu pieredze minēto darbu veikšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Pielikums Nr.2

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 1-14/EKO/2017-5

 

 

 1. Izmantojamā tehnika:

 

 

Tab.1

 

Marka

Izlaiduma gads

Galv. tehniskie dati 

Atrašanās vieta

Norāde:

Īpašumā (Ī)

vai nomā (N)

Tehniskais stāvoklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilnvarotā persona:______________________________________________________________

                                    (amats, paraksts, vārds, uzvārds)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.3

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Paredzamā pakalpojuma maksa.

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 1-14/EKO/2017-5

 

Nr.

p.k.

Nosaukums

Mērvienība

Vienības cena*, EUR

Paredzamais darba apjoms

Izmaksas

kopā, EUR

 

1.

 

Ganību iela 84, - Brakšķi – Ganību iela 84

reize

 

408

 

 

2.

P.Lejiņa iela 6 – Ganību iela 84 – P.Lejiņa iela 6

reize

 

108

 

 

3.

Salnas iela 20 – Ganību iela 84 – Salnas iela 20

reize

 

96

 

4.

Salnas iela – Brakšķi – Salnas iela

reize

 

192

 

5.

P.Lejiņa iela 6- Brakšķi – P.Lejiņa iela

reize

 

168

 

 Kopā, EUR

 

 PVN 21%, EUR

 

 Pavisam kopā, EUR

 

 

*Cenā iekļauti visi tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar veicamā PAKALPOJUMA sniegšanu.

 

IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

 

 

 

 

 

 

 

3. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds

 

Adrese

 

Tālr. / Fax

 

e-pasta adrese

 

 

 

 

Apliecinām, ka

-        nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu un līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas netiks likvidēts;

-        Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz Ls 100.

-        tehniskajā piedāvājumā sniegtais veicamo darbu apraksts apliecina Pretendenta spēju nodrošināt tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības;

-        Pretendenta sniegtās ziņas ir patiesas;

 

 

Šis piedāvājums ir derīgs [……] mēnešus no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĪGUMS

„Transporta pakalpojumi 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšanai SIA « Zemgales EKO » apsaimniekotajos objektos»

 

 

Jelgavas novadā                                                                                         2015.gada <  >

 

Saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 9.pantu veiktajā iepirkumā ID Nr. 1-14/EKO/2017-5un 2017.gada  __.________ pieņemto lēmumu SIA „Zemgales EKO”, reģistrācijas Nr.43603040477, valdes locekļa.  Alekseja Jankovska personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <_________>, reģistrācijas Nr.<___>, , kurš rīkojas saskaņā ar <_______>, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, turpmāk tekstā saukti par Pusēm,  noslēdz šādu līgumu:

 

 1. 1.      Līguma priekšmets

 

PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Transporta pakalpojumus 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšanai SIA « Zemgales EKO » apsaimniekotajos objektos»

 saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumam ID Nr.1-14/EKO/2017-5 (pielikums Nr.2).

IZPILDĪTĀJS veic PAKALPOJUMU atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un šī līguma noteikumiem.

 

 1. 2.      Norēķinu kārtība

 

2.1.       PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par kvalitatīvi veikto PAKALPOJUMU atbilstoši IZPILDĪTĀJA iesniegtajā finanšu piedāvājumā noteiktajām darbu izmaksām (pielikums Nr.2), kopumā nepārsniedzot līguma cenu EUR_______() un PVN 21% ______(), kas kopā ir līguma summa EUR________()

2.2.       Samaksu PASŪTĪTĀJS veic par katru kalendāro mēnesi, kurā tiek izpildīts pakalpojums, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, ieskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā.

2.3.       IZPILDĪTĀJS par kārtējā mēnesī izpildīto PAKALPOJUMU līdz nākošā mēneša 5. datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu un darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

 

 1. 3.      Līguma termiņš

 

3.1.       Līgums darbības termiņš no 2017.gada <> līdz 2018.gada <>.

3.2.       Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Puses no saistību izpildes, ko tās nav izpildījušas līguma darbības laikā.

 

 1. 4.      PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA saistības

 

 

4.1.       PASŪTĪTĀJS apņemas nozīmēt savu pārstāvi PAKALPOJUMA veikšanas, darbu izpildes kvalitātes un atbilstības uzraudzīšanai.

4.2.       PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt kārtējā mēnesī veikto PAKALPOJUMU un samaksāt par izdarītajiem darbiem atbilstoši līguma nosacījumiem.

4.3.       PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu un veikt PAKALPOJUMA kvalitātes kontroles pasākumus.

4.4.       IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par spēkā esošo darba drošības un darba aizsardzības , vides aizsardzības prasību ievērošanu.

4.5.       IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā.

 

 1. 5.      Līgumsods

 

5.1.       IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcināti maksājumi par Pakalpojumu, 0,1 % apmērā no maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no maksājuma summas.

5.2.       PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcināts paredzētais PakalpojumA pabeigšanas termiņš, 0,1% apmērā no pasūtītā PakalpojumA summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no pasūtītā PakalpojumA summas.

5.3.       Laužot šo līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no vainīgās Puses tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no pēdējos sešos mēnešos veikto PAKALPOJUMU summas.

5.4.       Laužot šo līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no vainīgās Puses tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no pēdējos sešos mēnešos veikto PAKALPOJUMU summas.

5.5.       Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo Puses no līguma turpmākas pildīšanas.

 

 1. 6.      Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana

 

6.1.       Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2.       PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un nemaksāt līgumā noteiktos maksājumus, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU trīs mēnešus iepriekš, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS sniedz PAKALPOJUMU neatbilstoši iesniegtajam piedāvājumam, Līguma nosacījumam vai normatīvo aktu prasībām. Šajā gadījumā Puses veic savstarpēju norēķinu par atbilstoši līgumam sniegtajiem Pakalpojumiem.

6.3.       Pušu pienākums ir mēneša laikā brīdināt otru Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, kā arī nekavējoties informēt, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

 

 1. 7.      Strīdu risināšanas kārtība

 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses desmit dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

 

 

 1. 8.      Nepārvarama vara

 

8.1.       Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

8.2.       Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām, kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

8.3.       Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz līguma izpildi un tā termiņiem.

8.4.       Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

8.5.       Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski paveiktajiem PakalpojumA apjomiem, kuri ir nodoti līgumā noteiktajā kārtībā.

 

 1. 9.      Citi noteikumi.

9.1.       Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2.       PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē Alekseju Jankovski, tālrunis fakss 63023511, e-pasts eko@eko.jelgava.lv .

9.3.       IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē ___________, tālrunis ________, fakss ___________, e-pasts ____.

9.4.       Līgums sastādīts 2 eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija – uz 2 lp.;
 2. Paredzamo darbu apjoms un izmaksas – uz 1 lp.

 

 1. 10.   Pušu rekvizīti un paraksti

 

PASUTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS

 

 

SIA „Zemgales EKO”

„Brakšķu mājas”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3001

Reģistrācijas Nr.43603040477

AS Swedbank

Konta Nr.LV73 HABA 0551 0268 17360

 

 

 

______________________( A.Jankovskis)

 

 

______________________(_)

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Transporta pakalpojumi 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšanai SIA « Zemgales EKO » apsaimniekotajos objektos»

 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 1-14/EKO/2017-5

 

 

Izmantojamā tehnika:

 

 

Tab.1

 

Marka

Izlaiduma gads

Galv. tehniskie dati 

Atrašanās vieta

Norāde:

Īpašumā (Ī)

vai nomā (N)

Tehniskais stāvoklis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilnvarotā persona:______________________________________________________________

                                    (amats, paraksts, vārds, uzvārds)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2

 

Paredzamais darbu apjoms un izmaksas.

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 1-14/EKO/2017-5

 

Nr.

p.k.

Nosaukums

Mērvienība

Vienības cena*, EUR

Paredzamais darba apjoms

Izmaksas

kopā, EUR

 

1.

 

Ganību iela 84, - Brakšķi – Ganību iela 84

reize

 

408

 

 

2.

P.Lejiņa iela 6 – Ganību iela 84 – P.Lejiņa iela 6

reize

 

108

 

 

3.

Salnas iela 20 – Ganību iela 84 – Salnas iela 20

reize

 

96

 

4.

Salnas iela – Brakšķi – Salnas iela

reize

 

192

 

5.

P.Lejiņa iela 6- Brakšķi – P.Lejiņa iela

reize

 

168

 

 Kopā, EUR

 

 PVN 21%, EUR

 

 Pavisam kopā, EUR

 

 

*Cenā iekļauti visi tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar veicamā PAKALPOJUMA sniegšanu.