Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

 

SIA „Zemgales EKO” stratēģiskie mērķi un darbības plāns 2017.-2018.gadam

SIA „Zemgales EKO” stratēģiskie mērķi un darbības plāns 2019.gadam

 

SIA "Zemgales EKO" stratēģiskie mērķi un darbības plāns 2020.gadam

SIA "Zemgales EKO" stratēģiskie mērķi un darbības plāns 2021.gadam

2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā

2017. gada stratēģisko mērķu izpilde

2018. gada stratēģisko mērķu izpilde

2019. gada stratēģisko mērķu izpilde

2020. gada stratēģisko mērķu izpilde

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā

Iemaksas 2017

Iemaksas 2018

Iemaksas 2019

Iemaksas 2020

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā

Valsts finansējuma izlietojums 2017

Valsts finansējuma izlietojums 2018

Valsts finansējuma izlietojums 2019

Valsts finansējuma izlietojums 2020

5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Skat. mājas lapas sadaļā “Dati par atalgojumi”
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA „Zemgales EKO” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x ceturksnī

2018. gada 3 mēnešu pārskats

2018. gada 6 mēnešu pārskats

2018. gada 9 mēnešu pārskats

2019. gada 3 mēnešu pārskats

2019. gada 6 mēnešu pārskats

2019. gada 9 mēnešu pārskats

2020. gada 3 mēnešu pārskats

2020. gada 6 mēnešu pārskats

2020. gada 9 mēnešu pārskats

2021. gada 3 mēnešu pārskats

8. Auditēts gada pārskats 1x gadā

2017.gada pārskats

2018.gada pārskats

2019.gada pārskats

2020.gada pārskats

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi

SIA „Zemgales EKO” ir 100% apmērā Jelgavas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Zemgales EKO” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi SIA “Zemgales EKO” organizatoriskā struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA “Zemgales EKO” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”
13. Stratēģija Pastāvīgi Vidēja termiņa darbības startēģija 2021. - 2023.gadam
  Aktualizēts: 10.11.2021.